درباره ما                                                                                    تماس با ما:  A (021) 66485972 - 66972291

 

   ظرفيت و شماره فني كارتريج‎ها:

 

 ظرفيت و شماره فني كارتريج پرينتر و چندكاره‎هاي ليزري رنگي HP:
 

تعداد برگ پرينت كارتريج استاندارد

شماره فني كارتريج

نوع كارتريج

مدل پرينتر HP

 1200 برگ (با پوشش 5%)

CE310A

مشكي 1025

HP 1025

 هر كارتريج 1000 برگ (با پوشش 5%)

CE311A, CE312A, CE313A

رنگـي   1025

 14000 برگ مشكي، 7000 برگ رنگي

CE314A

درام كيت 1025

 2000 برگ (با پوشش 5%)

CE320A

مشكي 1525

HP 1525

 هر كارتريج 1300 برگ (با پوشش 5%)

CE321A, CE322A, CE323A

رنگـي   1525

 2200 برگ (با پوشش 5%)

CB540A

مشكي 1215

HP 1215

 هر كارتريج 1400 برگ (با پوشش 5%)

CB541A, CB542A, CB543A

رنگـي   1215

 2200 برگ (با پوشش 5%)

CB540A

مشكي 1515

 HP 1515

 هر كارتريج 1400 برگ (با پوشش 5%)

CB541A, CB542A, CB543A

رنگـي   1515

 2200 برگ (با پوشش 5%)

CB540A

مشكي 1518

 HP 1518

 هر كارتريج 1400 برگ (با پوشش 5%)

CB541A, CB542A, CB543A

رنگـي   1518

 2200 برگ (با پوشش 5%)

CB540A

مشكي 1217

HP 1217

 هر كارتريج 1400 برگ (با پوشش 5%)

CB541A, CB542A, CB543A

رنگـي   1217

 3500 برگ (با پوشش 5%)

CC530A

مشكي 2025

 HP 2025

 هر كارتريج 2800 برگ (با پوشش 5%)

CC531A, CC532A, CC533A

رنگـي   2025

 5000 برگ (با پوشش 5%)

CE250A

مشكي 3525

 HP 3525

 هر كارتريج 7000 برگ (با پوشش 5%)

CE251A, CE252A, CE253A

رنگـي   3525

 8500 برگ (با پوشش 5%)

CE260A

مشكي 4025

 HP 4025

 هر كارتريج 11000 برگ (با پوشش 5%)

CE261A, CE262A, CE263A

رنگـي   4025

 8500 برگ (با پوشش 5%)

CE260A

مشكي 4525

 HP 4525

 هر كارتريج 11000 برگ (با پوشش 5%)

CE261A, CE262A, CE263A

رنگـي   4525

 7000 برگ (با پوشش 5%)

CE740A

مشكي 5225

 HP 5225

 هر كارتريج 7300 برگ (با پوشش 5%)

CE741A, CE742A, CE743A

رنگـي   5225

 13500 برگ (با پوشش 5%)

CE270A

مشكي 5525

 HP 5525

 هر كارتريج 15000 برگ (با پوشش 5%)

CE271A, CE272A, CE273A

رنگـي   5525

 2500 برگ (با پوشش 5%)

Q6000A

مشكي 1600

 HP 1600

 هر كارتريج 2000 برگ (با پوشش 5%)

Q6001A, Q6002A, Q6003A

رنگـي   1600

 2500 برگ (با پوشش 5%)

Q6000A

مشكي 2600

 HP 2600

 هر كارتريج 2000 برگ (با پوشش 5%)

Q6001A, Q6002A, Q6003A

رنگـي   2600

 2500 برگ (با پوشش 5%)

Q6000A

مشكي 2605

 HP 2605

 هر كارتريج 2000 برگ (با پوشش 5%)

Q6001A, Q6002A, Q6003A

رنگـي   2605

 6000 برگ (با پوشش 5%)

Q6470A

مشكي 3600

 HP 3600

 هر كارتريج 4000 برگ (با پوشش 5%)

Q6471A, Q6472A, Q6473A

رنگـي   3600

 6000 برگ (با پوشش 5%)

Q6470A

مشكي 3800

 HP 3800

 هر كارتريج 6000 برگ (با پوشش 5%)

Q7581A, Q7582A, Q7583A

رنگـي   3800

 6000 برگ (با پوشش 5%)

Q6470A

مشكي 3505

 HP 3505

 هر كارتريج 6000 برگ (با پوشش 5%)

Q7581A, Q7582A, Q7583A

رنگـي   3505

 11000 برگ (با پوشش 5%)

Q5950A

مشكي 4700

 HP 4700

 هر كارتريج 10000 برگ (با پوشش 5%)

Q5951A, Q5952A, Q5953A

رنگـي   4700

 7500 برگ (با پوشش 5%)

CB400A

مشكي 4005

 HP 4005

 هر كارتريج 7500 برگ (با پوشش 5%)

CB401A, CB402A, CB403A

رنگـي   4005

 5000 برگ (با پوشش 5%)

Q3960

مشكي 2550

 HP 2550

 هر كارتريج 2000 برگ (با پوشش 5%)

Q3971A, Q3972A, Q3973A

رنگـي   2550

 به طور متوسط 6000 تا 8000 برگ

Q3964A

درام كيت 2550

 5000 برگ (با پوشش 5%)

C9700

مشكي 1500

 HP 1500

 هر كارتريج 4000 برگ (با پوشش 5%)

C9701A, C9702A, C9703A

رنگـي   1500

 به طور متوسط 6000 تا 8000 برگ

C9704A

درام كيت 1500

 5000 برگ (با پوشش 5%)

C9700

مشكي 2500

 HP 2500

 هر كارتريج 4000 برگ (با پوشش 5%)

C9701A, C9702A, C9703A

رنگـي   2500

 به طور متوسط 6000 تا 8000 برگ

C9704A

درام كيت 2500

 6000 برگ (با پوشش 5%)

Q2670A

مشكي 3500

 HP 3500

 هر كارتريج 4000 برگ (با پوشش 5%)

Q2671A, Q2672A, Q2673A

رنگـي   3500

 6000 برگ (با پوشش 5%)

Q2670A

مشكي 3550

 HP 3550

 هر كارتريج 4000 برگ (با پوشش 5%)

Q2671A, Q2672A, Q2673A

رنگـي   3550

 6000 برگ (با پوشش 5%)

Q2670A

مشكي 3700

 HP 3700

 هر كارتريج 6000 برگ (با پوشش 5%)

Q2681A, Q2682A, Q2683A

رنگـي   3700

 9000 برگ (با پوشش 5%)

C9720A

مشكي 4600

 HP 4600

 هر كارتريج 8000 برگ (با پوشش 5%)

C9721A, C9722A, C9723A

رنگـي   4600

 9000 برگ (با پوشش 5%)

C9720A

مشكي 4650

 HP 4650

 هر كارتريج 8000 برگ (با پوشش 5%)

C9721A, C9722A, C9723A

رنگـي   4650

 13000 برگ (با پوشش 5%)

C9730A

مشكي 5500

 HP 5500

 هر كارتريج 12000 برگ (با پوشش 5%)

C9731A, C9732A, C9733A

رنگـي   5500

 13000 برگ (با پوشش 5%)

C9730A

مشكي 5550

 HP 5550

 هر كارتريج 12000 برگ (با پوشش 5%)

C9731A, C9732A, C9733A

رنگـي   5550

تعداد برگ پرينت كارتريج استاندارد

شماره فني كارتريج

نوع كارتريج

مدل چندكاره HP

 2200 برگ (با پوشش 5%)

CB540A

مشكي 1312

 HP 1312

 هر كارتريج 1400 برگ (با پوشش 5%)

CB541A, CB542A, CB543A

رنگـي   1312

 2000 برگ (با پوشش 5%)

CE320A

مشكي 1415

 HP 1415

 هر كارتريج 1300 برگ (با پوشش 5%)

CE321A, CE322A, CE323A

رنگـي   1415

 3500 برگ (با پوشش 5%)

CC530A

مشكي 2320

 HP 2320

 هر كارتريج 2800 برگ (با پوشش 5%)

CC531A, CC532A, CC533A

رنگـي   2320

 2500 برگ (با پوشش 5%)

Q6000A

مشكي 1015

 HP CM1015

 هر كارتريج 2000 برگ (با پوشش 5%)

Q6001A, Q6002A, Q6003A

رنگـي   1015

 2500 برگ (با پوشش 5%)

Q6000A

مشكي 1017

 HP CM1017

 هر كارتريج 2000 برگ (با پوشش 5%)

Q6001A, Q6002A, Q6003A

رنگـي   1017

 5000 برگ (با پوشش 5%)

Q3960

مشكي 2840

 HP 2840

 هر كارتريج 4000 برگ (با پوشش 5%)

Q3961A, Q3962A, Q3963A

رنگـي   2840

 هر كارتريج 2000 برگ (با پوشش 5%)

Q3971A, Q3972A, Q3973A

رنگـي   2840

 به طور متوسط 6000 تا 8000 برگ

Q3964A

درام كيت 2840

 5000 برگ (با پوشش 5%)

Q3960

مشكي 2820

 HP 2820

 هر كارتريج 4000 برگ (با پوشش 5%)

Q3961A, Q3962A, Q3963A

رنگـي   2820

 هر كارتريج 2000 برگ (با پوشش 5%)

Q3971A, Q3972A, Q3973A

رنگـي   2820

 به طور متوسط 6000 تا 8000 برگ

Q3964A

درام كيت 2820

 12000 برگ (با پوشش 5%)

Q6460A

مشكي 4730

 HP CM4730

 هر كارتريج 12000 برگ (با پوشش 5%)

Q6461A, Q6462A, Q6463A

رنگـي   4730

 

  خدمات ما
     شارژ كارتريج ليزري رنگي
    خريد كارتريج مصرف شده ليزر رنگي
     فروش چيپ HP و سامسونگ
     CD تعمير پرينترهاي ليزري
     ريست كننده چيپ سامسونگ

     خدمات چاپ ليزري رنگي 

  مقايسه شارژ حرفه‎اي و غير حرفه‎اي
  مشخصات پرينترهاي ليزري رنگي
  جدول مقايسه پرينترهاي ليزري رنگي
  هزينه هر برگ پرينت ليزري رنگي
  راهنماي خريد پرينتر
  نكات مهم هنگام استفاده از ليزر رنگي
  كنتور پرينترها
  ظرفيت و شماره فني كارتريج‎ها
  دانلود درايور پرينترهاي HP
  پرسشهاي متداول
  لينك به سايت‎هاي ديگر
  تماس با ما
  درباره ما
  آموزش شارژ كارتريج ليزري


 

 

آ

 

visitors on myspace
 

تماس با ما

در باره ما